Green Farmer

เพราะอาหารคือชีวิต

Green Farmer คือ กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจที่จะประกอบอาชีพการเกษตร โดยทางโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สู่ สังคมแห่งการบริโภคอาหารอินทรีย์ (เกษตรกร ตลาด และผู้บริโภคสีเขียว) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายไว้เป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ หมายถึง คนที่ริเริ่มจะทำการเกษตรหรือปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์เดิมที่มีพื้นฐาน โดยผ่านกระบวนอบรมใน “หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน”สู่การพัฒนาทั้ง ต้นน้ำ(กระบวนการผลิต) กลางน้ำ(กระบวนการแปรรูป) และปลายน้ำ(กระบวนการตลาดที่เป็นธรรม)

lo_greenconnex_poster_farmertraing-01

เปิดรับสมัครเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน” มุ่งเป้าพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้าใจแนวคิดการทำเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่แบบครบวงจร โดยมีเนื้อหาสำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ติดตามและวางแผนการผลิตของเกษตรกร กระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม แนวทางเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรอินทรีย์โดยการแปรรูปเชิงสร้างสรรค์ การจัดตั้งเครือข่ายผู้ปลูก หลักการสร้างระบบตลาดที่เป็นธรรม และการศึกษาดูงานไร่นาตัวอย่างด้านเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • เป็นเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
  • มีอายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี
  • มีใจรักที่จะเข้าสู่การทำเกษตรอินทรีย์
  • มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร (ฝึกอบรม 4 วัน และกระบวนการติดตาม 1 ปี)

กรอกใบสมัครคลิก>>>> รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน เท่านั้น เปิดรับลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 มกราคม 2560 [ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม…คลิก ]

รวมพลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ การสร้างสรรค์สังคมเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอโนชา ปาระมีสัก หัวหน้าโครงการฯ โทร : 089-2442282 , 093 2321753 anochaparameesak@gmail.com,https://greenconnex.com