About

โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สู่สังคมแห่งการบริโภคอาหารอินทรีย์* เป็นโครงการที่เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาศัยภาพของชุมชน(ชุมชนในที่นี้หมายถึงชุมชนของผู้ผลิต (เกษตรกร) ผู้บริโภค (นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และตลาดที่เป็นธรรม) ในการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภคโดยเฉพาะนักศึกษา บุคลากร และชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน้นกระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่ให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่การเชื่อมโยงการบริโภคอาหารอินทรีย์

โดยโครงการฯได้ทำงานเชื่อมกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยผ่านการทำงานขับเคลื่อน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรกร ด้านผู้บริโภคสีเขียว ด้านผู้ประกอบการสีเขียว ด้านตลาดที่เป็นธรรม และด้านการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

*สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)