Training

farm11

ตารางกิจกรรม

ความหมายของหมวดงาน (Glossary of Job Codes)

#THPAG คือ กิจกรรมของโครงการฯในการส่งเสริมและการพัฒนาเกษตรกร

  • จัดอบรมและศึกษาดูงานไร่นาตัวอย่าง
  • ให้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

#THPPV คือ กิจกรรมที่พัฒนาผลผลิตเกษตรอินทรีย์สู่การแปรรูป ได้แก่

  • จัดอบรมการแปรรูป

#THPCM คือ กิจกรรมในการขับเคลื่อนงานรณรงค์ผู้บริโภค ได้แก่

  • กิจกรรม MJU Organic Food Journey
  • กิจกรรมกินเปลี่ยนชีวิต กินเปลี่ยนแม่โจ้ กินเปลี่ยนโลก
  • กิจกรรมตรวจหาสารเคมีในผลผลิตทางการเกษตร
  • กิจกรรมตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือด
  • กิจกรรม Food Literacy และสิทธิผู้บริโภค

#THPSE คือ กิจกรรมที่พัฒนาแหล่งจำหน่ายอาหารอินทรีย์

  • ประชุมทำแผนความร่วมมือกับโครงการฯ
  • ให้การรับรองแหล่งจำหน่ายอาหารอินทรีย์

#THPPC คือ กิจกรรมในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย  ได้แก่

  • การประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้
  • การประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้