Food Journey Ep.1

Organic Food Journey คือกิจกรรมการเดินทางเพื่อสืบค้นที่มาของอาหาร โดยผ่านการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญคัญต่อการบริโภคอาหาร สร้างสรรค์โดยโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สู่ สังคมแห่งการบริโภคอาหารอินทรีย์ (เกษตรกร ตลาด และผู้บริโภคสีเขียว) ร่วมกับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้และเข้าใจคุณค่าอาหาร การเกษตรอินทรีย์ เพราะอาหารมิใช่แค่การบริโภค แต่อาหารคือทุกสิ่งบนโลกที่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งชุมชนของผู้ปลูก ชุมชนของผู้กิน โดยผ่านกิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง 4 ตอน ดังนี้

Organic Food Journey (Episode 1): Discovering Where The Food Comes From

“…ปฏิบัติการค้นหา…เส้นทางอาหารอินทรีย์…ตอนที่ 1 อาหารมาจากไหน…”

ขอเชิญชวน “เพื่อนพ้อง น้องพี่” ร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ “ค้นหาเส้นทางเกษตรอินทรีย์” ที่แม่ทา กับทีมงาน GreenConnex* รับรองว่า การเดินทางครั้งนี้ ทุกท่านจะ…

  • รู้จักอาหาร มากกว่าที่…เคยรู้รส
  • รู้รักผืนแผ่นดินนี้ มากกว่าที่…เคยรู้สึก
  • รู้คุณค่าของวัตถุดิบต้นทางของ “จานอร่อย” มากกว่าที่…เคยรู้จากตำรา

ร่วมเปิดโลกทัศน์ใหม่ เพื่อสร้างเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์แห่งระบบอาหารท้องถิ่นตลอดห่วงโซ่ และความมั่นคงทางอาหารของชุมชน… “ทางออก” แห่งปัญหาปากท้อง และความหิวโหย

“…มาร่วมติดตามค้นหาคำตอบ “อาหารมาจากไหน” 19 พ.ย. 59 นี้ ที่แม่ทา…”

รีบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด่วน รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน เท่านั้น [ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม…คลิก ]