Network

6

โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สู่ สังคมแห่งการบริโภคอาหารอินทรีย์ เราร่วมผนึกกำลังกับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย ทั้ง 3 ภาคส่วนได้แก่ เครือข่ายผู้ปลูก (เกษตรกร) เครือข่ายผู้บริโภค (ผู้กิน) เครือข่ายผู้ประกอบ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดชุมชนของเกษตรอินทรีย์ ชุมชนของเกษตรกรรมยั่งยืน ที่จะเป็นพลังสำคัญสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย