Food Journey Ep.2

Organic Food Journey คือ กิจกรรมการเดินทางเพื่อสืบค้นที่มาของอาหาร โดยผ่านการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญคัญต่อการบริโภคอาหาร สร้างสรรค์โดยโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สู่ สังคมแห่งการบริโภคอาหารอินทรีย์ (เกษตรกร ตลาด และผู้บริโภคสีเขียว) ร่วมกับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้และเข้าใจคุณค่าอาหาร การเกษตรอินทรีย์ เพราะอาหารมิใช่แค่การบริโภค แต่อาหารคือทุกสิ่งบนโลกที่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งชุมชนของผู้ปลูก ชุมชนของผู้กิน โดยผ่านกิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง 4 ตอน ดังนี้

Organic Food Journey (Episode 2): Learning the Organic Way

“…ปฏิบัติการค้นหา…เส้นทางอาหารอินทรีย์…ตอนที่ 2 วิถีเกษตรอินทรีย์ วิถีแห่งความยั่งยืน…”

ขอเชิญชวน คนรุ่นใหม่…หัวใจสีเขียว มาร่วมติดตามค้นหาคำตอบเรียนรู้ “วิถีเกษตรอินทรีย์ วิถีแห่งความยั่งยืน” ร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ “เปิดตา เปิดหู เปิดใจ เปิดปาก”  ที่บ้านห้วยขมิ้น กับทีมงาน GreenConnex* รับรองว่า การเดินทางครั้งนี้ ทุกท่านจะ

…to Stay Healthy …to Live Longer

  • เปิดประสบการณ์ สุขภาพ วิถี คน ดิน น้ำ ป่า ชุมชน สังคม
  • เปิดตา ดูภูมินิเวศ  ท้องถิ่น ค้นหารากเหง้าวัฒนธรรม
  • เปิดหู ความเป็นธรรม ระบบตลาดที่เกื้อกูล
  • เปิดใจ การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม ชีวิต และชุมชน
  • เปิดปาก ชิมสตรอว์เบอร์รี่ ไม้ผลเมืองหนาว ผลผลิตอินทรีย์

“…มาร่วมติดตามค้นหาคำตอบ “วิถีเกษตรอินทรีย์ วิถีแห่งความยั่งยืน” 21 ม.ค. 60 นี้ @ห้วยขมิ้น…”

รีบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด่วน รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน เท่านั้น [ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม…คลิก ]