Team

grow-it-yourself15

โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สู่ สังคมแห่งการบริโภคอาหารอินทรีย์ (เกษตรกร ตลาด และผู้บริโภคสีเขียว) เราได้ทำงานสู่การขับเคลื่อนการบริโภคอาหารอินทรีย์ ใน 5 แผนงานหลัก อันได้แก่ ด้านเกษตรกร ด้านการแปรรูป ด้านผู้บริโภค ด้านผู้ประกอบการ แหล่งจำหน่ายอาหารอินทรีย์ และการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดยประกอบไปด้วยคณะทำงานหลักดังนี้

  1. นายอโนชา ปาระมีสัก (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวพรพิมล ทาเมา (ผู้ประสานงานโครงการ)
  3. นางสาวบุษกรณ์ จันทร์ใหม่ (ผู้ประสานงานโครงการภาคสนาม)

ที่จะเป็นตัวเชื่อมให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยมีทีมที่ปรึกษา ดังนี้

  1. อาจารย์ ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ รองผู้อำนวยวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ที่ปรึกษาด้านการสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ การสร้างเครือข่ายกลไกผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ประกอบการและดูแลภาพรวมของโครงการ)
  2. อาจารย์ อนุวัต เชื้อเย็น คณบดี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ที่ปรึกษาการด้านการสร้างนวัตกรรมด้านอาหาร การแปรรูป และการออกแบบประสบการณ์ร่วมการบริโภคอาหารอินทรีย์)
  3. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ที่ปรึกษาด้านการตลาด ระบบสารสนเทศ การสื่อสารภาพลักษณ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์)