Timetable

ตารางกิจกรรม

ความหมายของหมวดงาน (Glossary of Job Codes)

#THPAG คือ กิจกรรมของโครงการฯในการส่งเสริมและการพัฒนาเกษตรกร

 • จัดอบรมและศึกษาดูงานไร่นาตัวอย่าง
 • ให้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

#THPPV คือ กิจกรรมที่พัฒนาผลผลิตเกษตรอินทรีย์สู่การแปรรูป ได้แก่

 • จัดอบรมการแปรรูป

#THPCM คือ กิจกรรมในการขับเคลื่อนงานรณรงค์ผู้บริโภค ได้แก่

 • กิจกรรม MJU Organic Food Journey 
 • กิจกรรมกินเปลี่ยนชีวิต กินเปลี่ยนแม่โจ้ กินเปลี่ยนโลก 
 • กิจกรรมตรวจหาสารเคมีในผลผลิตทางการเกษตร
 • กิจกรรมตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือด
 • กิจกรรม Food Literacy และสิทธิผู้บริโภค

#THPSE คือ กิจกรรมที่พัฒนาแหล่งจำหน่ายอาหารอินทรีย์

 • ประชุมทำแผนความร่วมมือกับโครงการฯ
 • ให้การรับรองแหล่งจำหน่ายอาหารอินทรีย์

#THPPC คือ กิจกรรมในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย  ได้แก่ 

 • การประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้
 • การประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้