Let’s green the future!

การบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก แต่ปัจจุบันเรากำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยทางอาหาร ความไม่รู้ที่มาของอาหาร ทางโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สู่สังคมแห่งการบริโภคอาหารอินทรีย์ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งทางด้านการเกษตรผนวกกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดเป้าหมายว่า ภายใน 15 ปี (2555-2569) มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยนิเวศน์ ซึ่งตัวชี้วัดหนึ่งของการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์คือ การที่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่อยู่ชุมชนใกล้เคียง จะต้องมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารอินทรีย์สะดวก มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นทางโครงการฯจึงได้จัดทำโครงการฯนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรอินทรีย์และอาหารที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค* ภายใต้ทิศทางการขับเคลื่อน (Strategic Direction) ดังนี้

 1. ด้านเกษตรกร (Farmer) 
  • พัฒนาศักยภาพของชุมชนเกษตรอินทรีย์ให้มีความเข้มแข็ง สร้างกลไกในการจัดการผลผลิตเกษตรอินทรีย์และระบบตลาดที่เป็นธรรม เกษตรกรและผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการกำหนดราคา พัฒนาต่อยอดกระบวนการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สู่การจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง
 2. ด้านผู้บริโภคสีเขียว (Consumer)
  • พลังของผู้บริโภคจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้บริโภคสู่การเป็นผู้บริโภคสีเขียว สร้างกลไกการจัดการระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในผลผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่ม เกษตร ผู้บริโภค และมหาวิทยาลัย
 3. ด้านผู้ประกอบการสีเขียว (Entrepreneur)
  • พัฒนาสถานประกอบการจำหน่ายอาหารอินทรีย์ อาหารปลอดภัยอย่างน้อยจำนวน  5 ร้าน ในและนอกมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาเป็นร้านต้นแบบอาหารอินทรีย์โดยผ่านประบวนการมีส่วนร่วม ทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ
  • ได้ขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมและมีรายได้ที่แน่นอนเกิดความมั่นใจในการทำเกษตรอินทรีย์
 4. ด้านตลาดที่เป็นธรรม (Fair Market)
  • ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการกำหนดราคาผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และร่วมสร้างตลาดที่เกื้อกูลกัน
 5. ด้านการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย (Policy Maker)
  • สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตกรสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรม
* สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s